VandecappelleWetteren
Neerhonderd 42 - 9230 Wetteren
tel 09 369 62 78 - fax 09 368 14 84
Roeselare
Hof Ter Weze 28 - 8800 Roeselare
tel 051 24 21 51 - fax 051 24 21 53

DISCLAIMER

Deze website is eigendom van Vandecappelle Elektrisch Toeleveringsbedrijf nv.
(hiernagenoemd Vandecappelle ETB)

Contactgegevens :
Neerhonderd 42
9230 Wetteren
Tel. : +32 (0)9 369 62 78
info@vandecappelle-electro.be
BE0417198186
RPR Dendermonde

DISCLAIMER

Deze gebruiksvoorwaarden zijn toepasselijk op de website en http://www.vandecappellecontrols.be. Door gebruik te maken van deze website verbndt u er zich toe deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven.

Intellectuele eigendom
De teksten, foto's, tekeningen, afbeeldingen, geluids- en videofragmenten, beelden, data, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Vandecappelle ETB of derden toe.
Het is verboden de op deze website aangeboden informatie op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, te verkopen, over te dragen of hierop rechten te verlenen aan derden.

Gebruik van de website
1. Het is verboden de aangeboden informatie op een onrechtmatige of onwettelijke manier te gebruiken.
2. Het is verboden de website op zodanige manier te gebruiken dat deze wordt beschadigd, vervormd onderbroken, stopgezet of enig andere manier minder efficiƫnt wordt gemaakt.
3. Het is verboden de website te gebruiken voor de verspreiding van computervirussen, illegaal of onrechtmatig materiaal of materiaal dat op enige wijze ongepast is.
4. Het is verboden e-mail adressen of andere contactgegevens van de website af te nemen om hiermee misbruik te plegen zoals : spam, reclametelefoontjes, enz.

Aangeboden informatie
Vandecappelle ETB draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken. Desalniettemin is Vandecappelle ETB niet aansprakelijk voor de betrouwbaarheid, onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud. De geboden informatie wordt geleverd zonder enige vorm van garantie.
Vandecappelle ETB staat er niet garant voor dat de geboden inhoud deugdelijk of geschikt is voor een bepaald doel.
Vandecappelle ETB behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst ogenblik de inhoud te wijzigen of de website in zijn geheel te beƫindigen.
Vandecappelle ETB is niet verantwoordelijk voor websites of bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks. Het plaatsen van een link op onze website houdt op geen enkele wijze een goedkeuring in van de de inhoud van deze websites of webpagina's.

Aansprakelijkheid
Vandecappelle ETB is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook :
- toegebracht door de website
- voortvloeiend uit het gebruik van de website
- in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
- voortkomend uit de onmogelijkheid de website of een van de webpagina's te kunnen raadplegen
- ten gevolge van mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen

PRIVACY

Vandecappelle ETB hecht belang aan uw privacy.
De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Voor bepaalde toepassingen is het echter mogelijk dat om persoonlijke informatie wordt gevraagd.
Door het verstrekken van deze persoonlijke informatie geeft de gebruiker Vandecappelle ETB toestemming om zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand. Deze informatie zal enkel intern gebruikt worden in het kader van direct mailing of ons klantenbeheer.
U hebt recht op inzage en eventuele correctie van uw elektronische contactgegevens.
U kan zich kosteloos en op verzoek steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.
U kunt een aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot info@vandecappelle-electro.be.

PASWOORDEN

U heeft een paswoord nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de website.
Toegang tot deze delen zonder paswoord is strikt verboden.
U dient het gekregen paswoord vertrouwelijk en geheim te houden.
Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw paswoord, zal worden geacht door u te zijn verricht.
Vandecappelle ETB is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade ook die voortvloeit uit het gebruik of misbruik van uw paswoord door derden.
Indien Vandecappelle ETB reden heeft om te geloven dat de vertrouwelijkheid van het toegekende paswoord is geschonden of de veiligheid van de site in gevaar is, kan Vandecappelle ETB het toegekende paswoord wijzigen of de toegang tot de beveiligde delen van de website tijdelijk of definitief blokkeren, onverminderd haar overige rechten en verhalen. Vandecappelle ETB is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade ook die voortvloeit uit het blokkeren van uw paswoord.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Op deze website is de Belgische wetgeving van toepassing.
Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van het arrondissement waar de zetel van Vandecappelle Elektrisch Toeleveringsbedrijf nv is gevestigd.

SOLUTIONS PARTNER | GROOTHANDEL | TRAININGSCENTRUM | OVER ONS | CONTACT | HOME | PRIVACY | SITEMAPconcept MARKOMO.BE
supported by SUPORTE